Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
HIGHvalue b.v.
Prinses Mariannelaan 48
Voorburg
KvK nr. 32106285

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen HIGHvalue b.v., hierna te noemen: “HIGHvalue”, en een cliënt waarop HIGHvalue deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden e.d. van cliënt zijn alleen van toepassing op de rechtsverhouding tussen HIGHvalue en cliënt, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door HIGHvalue zijn geaccepteerd.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Offertes, aanbiedingen, voorstellen en soortgelijke opgaven van HIGHvalue staan gedurende 30 dagen na verzending door HIGHvalue open voor acceptatie door cliënt, tenzij daarin een andere geldigheidsduur is aangegeven of deze eerder zijn ingetrokken.
2. De in voornoemde schriftelijke opgaven vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is HIGHvalue daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HIGHvalue anders aangeeft.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht HIGHvalue niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Verplichtingen HIGHvalue.
1. HIGHvalue zal zich ervoor inspannen de werkzaamheden ten behoeve van cliënt naar beste inzicht en vermogen alsmede overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2. HIGHvalue zal zich bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen het bedrijf van cliënt gedragen overeenkomstig de bij cliënt en aan HIGHvalue bekend gemaakte huisregels, voor zover dit de voortgang van de opgedragen werkzaamheden niet onnodig belemmert.

Artikel 4 Verplichtingen en medewerking cliënt
1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HIGHvalue aangeeft of waarvan de cliënt redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan HIGHvalue worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens niet tijdig aan HIGHvalue zijn verstrekt, heeft HIGHvalue het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.
2. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. HIGHvalue is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HIGHvalue is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HIGHvalue bekend behoorde te zijn.
3. Cliënt zal constructief meewerken aan het doorlopen van de door partijen overeengekomen procedures binnen de overeengekomen termijnen. Cliënt zal tevens zorg dragen voor de benodigde kwaliteit en continuïteit in zijn personele ondersteuning van de uitvoering van de werkzaamheden door HIGHvalue.
4. Cliënt draagt er zorg voor dat HIGHvalue en/of door HIGHvalue ingeschakelde derden de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke toegang tot terreinen en gebouwen van cliënt krijgen. Cliënt stelt HIGHvalue, voor zover relevant, de daartoe noodzakelijke pasjes e.d. alsmede bijbehorende instructie ter beschikking.
5. Cliënt stelt aan HIGHvalue en/of aan door HIGHvalue ingeschakelde derden de benodigde kantoorruimte en –faciliteiten ter beschikking en informeert hen tijdig over de bij cliënt geldende huis- en werkregels.

Artikel 5 Uitvoering werkzaamheden
1. HIGHvalue richt zich bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk op de door cliënt gehanteerde methodologie, normen en richtlijnen. Voor het overige voert HIGHvalue de werkzaamheden uit, waarvoor zij zich heeft verplicht, naar eigen inzicht overeenkomstig de beroepsmatige normen van HIGHvalue, met dien verstande dat HIGHvalue nimmer gehouden zal zijn tot het uitvoeren van werkzaamheden die naar het uitsluitend oordeel van HIGHvalue
onverenigbaar zijn met de voornoemde beroepsmatige normen.
2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van cliënt zal HIGHvalue de bij haar aanwezige kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten en voor voldoende werkcapaciteit zorgdragen.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de aan HIGHvalue opgedragen werkzaamheden dit vereist, heeft HIGHvalue het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen/onderdelen zal geschieden, kan HIGHvalue de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten, totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
5. Indien binnen de looptijd van de tussen partijen gesloten overeenkomst voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een dergelijke uitvoeringstermijn
dient de cliënt HIGHvalue derhalve, alvorens HIGHvalue aansprakelijk te kunnen stellen voor het eventuele uitblijven van de nakoming, eerst schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn voor nakoming.
6. Indien de door HIGHvalue te verrichten dienstverlening bestaat uit het geven van instructie zal HIGHvalue zich zo goed mogelijk inspannen om de instructie met zorg uit te voeren. HIGHvalue kan niet garanderen dat de door haar gegeven instructie voor cliënt het gewenst resultaat heeft.

Artikel 6 Duur, opschorting en beëindiging
1. Een tussen partijen gesloten overeenkomst kan door elk der partijen worden beëindigd door opzegging bij aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) kalenderdagen Cliënt is in dat geval gehouden de tot dusver door HIGHvalue daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en resultaten te vergoeden.
2. Indien cliënt de overeenkomst met HIGHvalue wenst te beëindigen op kortere termijn dan 30 (dertig) kalenderdagen, is hij gehouden de door HIGHvalue op grond van de overeenkomst in rekening te brengen honoraria van HIGHvalue gedurende de opzegtermijn van 30 (dertig) kalenderdagen te voldoen, voor zover HIGHvalue in redelijkheid niet elders kan worden ingezet.
3. De vorderingen van HIGHvalue op cliënt zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan HIGHvalue omstandigheden ter kennis zijn gekomen die HIGHvalue goede grond geven te vrezen dat cliënt niet aan zijn contractuele verplichtingen zal voldoen. In het genoemde geval is HIGHvalue bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van HIGHvalue om schadevergoeding te vorderen.
4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan HIGHvalue bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt of pleegt te maken, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is HIGHvalue bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5. Beide partijen zijn bevoegd de tussen hen gesloten overeenkomst, met inbegrip van de onderhavige algemene voorwaarden, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
a. Aan één der partijen surséance van betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd, zij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft verloren.
b. Één der partijen door overmacht haar verplichtingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 60 (zestig) kalenderdagen ofwel vast staat dat de overmachtssituatie langer dan 60 (zestig) kalenderdagen zal duren. Zolang van het recht tot beëindiging nog
geen gebruik is gemaakt, vervalt het recht tot beëindiging indien de verplichting, waarvan de nakoming door de tijdelijke onmacht werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
c. Één der partijen enige wezenlijke verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, en na dienaangaande in gebreke te zijn gesteld, verzuimt alsnog binnen 30 (dertig) kalenderdagen aan die verplichting te voldoen.
6. Beëindiging/ontbinding van de overeenkomst tussen partijen heeft geen terugwerkende kracht.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien gedurende de looptijd van de tussen de partijen gesloten
overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de aan HIGHvalue opgedragen werkzaamheden het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen. Partijen zijn alleen gebonden aan nadere afspraken voor zover deze schriftelijk en met wederzijdse instemming zijn vastgelegd.
2. Indien partijen besluiten de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HIGHvalue zal cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal HIGHvalue cliënt hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal HIGHvalue daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium en/of offertebedrag tot gevolg heeft.
4.In afwijking van het vorige lid zal HIGHvalue geen hogere kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan HIGHvalue kunnen worden toegerekend.
5.Indien één der partijen niet (steeds) de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat de desbetreffende voorwaarden niet langer van toepassing zijn of dat die partij het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 8 Tarieven en betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, berekent HIGHvalue haar honorarium op basis van het aantal gewerkte uren/dagen en de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende tarieven. In opdracht van cliënt gemaakte kosten van materialen en apparatuur die door HIGHvalue wordt
gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van cliënt alsmede door HIGHvalue in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten, worden separaat aan cliënt in rekening gebracht.
2. Alle in het vorige lid bedoelde tarieven, prijzen, en kosten zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.
3. Cliënt zal vooraf worden geïnformeerd over de door HIGHvalue gehanteerde tarieven en reiskosten. HIGHvalue zal het tarief gedurende de looptijd van de overeenkomst niet tussentijds wijzigen, behoudens dat jaarlijks per 1 januari een inflatiecorrectie wordt toegepast op de tarieven.
4. Voor zover niet anders overeengekomen, omvat de normale werkweek 40 (veertig) werkuren, verdeeld over acht uur per dag
5. HIGHvalue factureert tenminste éénmaal per maand, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. Cliënt voldoet facturen binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst door overmaking van het volledige bedrag op een door HIGHvalue te vermelden bankrekening, bij gebreke waarvan wettelijke rente in rekening wordt gebracht. In geval van niet-tijdige betaling is HIGHvalue voorts gerechtigd, na cliënt ter zake in gebreke te hebben gesteld, haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst of enige andere met cliënt gesloten overeenkomst op te schorten, zonder dat dit zal kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van HIGHvalue voor de (schadelijke) gevolgen daarvan.
6. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld. Indien de klacht gegrond is zal HIGHvalue de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels zinloos is geworden. Dit laatste dient door cliënt kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk is, zal HIGHvalue slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.
7. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van cliënt, zullen de (betalings-) verplichtingen van cliënt onmiddellijk opeisbaar zijn.
8. Door cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9. Indien HIGHvalue wegens te late betaling door cliënt incassokosten moet maken, komen die voor rekening van cliënt
10. Cliënt is aan HIGHvalue de door HIGHvalue en alle instanties gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, behoudens voor zover cliënt aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Het voorgaande geldt alleen indien HIGHvalue en cliënt met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en
een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de cliënt
volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Uit de aard van de werkzaamheden die HIGHvalue ten behoeve van cliënt uitvoert, vloeit voort dat HIGHvalue jegens cliënt een inspanningsverplichting heeft. Dit betekent dat HIGHvalue niet aansprakelijk is jegens cliënt voor het niet realiseren van enig expliciet of impliciet doel of resultaat, tenzij daaromtrent door HIGHvalue uitdrukkelijk en schriftelijk garanties aan cliënt zijn gegeven.
2. HIGHvalue is tegenover cliënt slechts aansprakelijk voor directe zaak- en /of letselschade ten gevolge van het niet of niet volledig nakomen van enige contractuele verplichting jegens cliënt, met dien verstande dat HIGHvalue nimmer enigerlei aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan computerprogrammatuur en gegevensbestanden.
3. HIGHvalue is tegenover cliënt in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, economische schade c.q. zuivere vermogensschade zoals stagnatieschade, winstderving, bedrijfsschade en/of transactieschade, van welke aard of vorm dan ook.
4. HIGHvalue is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of in welke vorm dan ook, welke derden lijden als gevolg van of in verband met de werkzaamheden die HIGHvalue ten behoeve van cliënt verricht. Cliënt vrijwaart HIGHvalue van alle eventuele aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook.
5. De aansprakelijkheid van HIGHvalue is in ieder geval in omvang beperkt tot het bedrag van de door HIGHvalue voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden overeengekomen vergoeding.
6. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet indien en voor zover HIGHvalue een aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten en haar ter zake van de ontstane schade dekking wordt verleend. Alsdan zal HIGHvalue een schadevergoeding betalen tot het bedrag dat zij aan
verzekeringsuitkeringen heeft ontvangen
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HIGHvalue.

Artikel 10 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie en gegevens gelden als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en/of gegevens. Partijen zullen elkaar niet op onredelijke gronden de toestemming onthouden het bestaan van hun contractuele relatie publiekelijk bekend te maken.
2. Voornoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van de andere partij zal geheimhoudingsplicht slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken e.d. ten aanzien waarvan zulks door de andere partij
uitdrukkelijk is verzocht.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op door HIGHvalue in het kader van de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van cliënt gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met cliënt ontwikkelde methodieken, model bedrijfsprocessen en formats, alsmede andersoortige werken, know how etc., ongeacht aard, vorm en inhoud daarvan berusten bij HIGHvalue.
2. Door betaling van de daarop betrekking hebbende facturen verwerft cliënt een gebruiksrecht op exemplaren van door HIGHvalue verstrekte gepersonaliseerde bedrijfsprocessen, gepersonaliseerde formats en aan cliënt gerichte rapporten en adviezen, ongeacht de aard, vorm en inhoud daarvan. Dit gebruiksrecht is beperkt tot cliënt. Het is cliënt niet toegestaan dit gebruiksrecht tegen betaling, om niet, of op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan enige derde, tenzij HIGHvalue dienaangaande vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.
3. HIGHvalue staat ervoor in dat de door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden aangewende werken, knowhow, methoden en systemen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan partijen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen stakingen in andere bedrijven dan die van partijen, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van partijen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan
partijen afhankelijk zijn en algemene vervoersproblemen.
2. HIGHvalue heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HIGHvalue haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.
Indien één der partijen door overmacht haar verplichtingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 60 (zestig) kalanderdagen ofwel vaststaat dat de overmachtssituatie langer dan 60 (zestig) kalenderdagen zal duren, zijn beide partijen bevoegd de tussen hen gesloten overeenkomst , met inbegrip van de onderhavige algemene voorwaarden, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Zolang van het recht tot beëindiging nog geen
gebruik is gemaakt, vervalt het recht tot beëindiging indien de verplichting, waarvan de nakoming door tijdelijke overmacht werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
4. Indien HIGHvalue bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde
c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Alle voorwaarden, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van HIGHvalue worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen parttijen, die voortvloeien uit deze voorwaarden of enige tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 14 Wijziging van voorwaarden
1. HIGHvalue is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding
3. Op een bestaande rechtsverhouding tussen HIGHvalue en cliënt zullen naderhand door HIGHvalue gewijzigde voorwaarden pas van toepassing zijn vanaf het sluiten van een nieuwe overeenkomst tussen partijen.

Advertenties